NASZE POSTĘPY – jesień 2023 /zima – wiosna 2024

Śniadanie biznesowe Skipper z interesariuszami

Zaproszono szereg zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym w krajach każdej organizacji partnerskiej. Pula zainteresowanych stron składa się z instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw zagranicznych oraz dużych przedsiębiorstw krajowych i MŚP.

Do zadań interesariuszy należy udział spotkaniach Skipper, przekazywanie informacji zwrotnej na temat otrzymanych materiałów, pomoc w opracowaniu prototypu suplementu do dyplomu.

Opracowanie Matrycy Umiejętności

Matryca umiejętności jest użytecznym i elastycznym narzędziem, które uwzględnia główne wymagania rynku pracy w aspekcie rozwoju kompetencji w uczelniach. Wybraliśmy 10 zestawów umiejętności w Matrycy Umiejętności, do oceny i ewaluacji za pomocą struktury modułowej. Matryca jest łatwa do zrozumienia zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i pracodawców. Składa się z 10 głównych kategorii, z których każda ma 3 podkategorie. Daje to w sumie 30 umiejętności i kompetencji z 3-5 kluczowymi elementami w każdej podkategorii w celu precyzyjnego zdefiniowania ich na potrzeby pomiaru.

Opracowanie Mapy uczenia się

Mapa ta jest wizualizacją możliwych ścieżek uczenia się w odniesieniu do uczenia się akademickiego i pozaszkolnego, integrując procesy uczenia się formalnego i pozaformalnego w kontekście holistycznego spojrzenia na osobę. Wykorzystaliśmy metody grywalizacji i edukacji poprzez rozrywkę (edutainment), aby portfolio było angażujące i atrakcyjne dla użytkowników.

Opracowanie SKIPPER Portfolio i Passport w formacie cyfrowym

Portfolio składa się z Matrycy Umiejętności, Mapy uczenia się oraz Przewodnika z instrukcjami, jak z nich korzystać i jak je wdrażać.

Dostępne są również formularz suplementu do dyplomu (Paszport) oraz pomoc w ocenie umiejętności i kompetencji.

Aktualny status aplikacji: trwa implementacja Specyfikacji i Customer Journeys, rozwiązywane są kwestie techniczne Paszportu, prowadzone są rozmowy nt. zakresu wdrożenia rozwiązania w uczelniach partnerskich.

2-gie międzynarodowe spotkanie partnerów we Wrocławiu – grudzień 2023

W dniach 11-12 grudnia 2023 r. we Wrocławiu odbyło się II międzynarodowe spotkanie projektowe, zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Było to spotkanie w formule blended, w którym wzięło udział czterech partnerów offline i jeden partner online. Na spotkanie zaproszeni zostali także interesariusze współpracujący z UE we Wrocławiu. Przeprowadziliśmy dyskusję na temat kształtu Systemu Informatycznego, Ścieżki Szkoleniowej, Portfolio Prototypów i Portfolio Cyfrowego, odwiedziliśmy teżCentrum Symulacji Procesów Biznesowych.

KOLEJNE KROKI – wiosna 2024 / 2025

  • Opracowanie cyfrowego przewodnika dla edukatorów i liderów firm.
  • Zorganizowanie co najmniej 3 szkoleń dla pracowników, z których w każdym weźmie udział 6 uczestników. Opracowanie harmonogramu i programu szkoleń dla Mentorów i pracowników administracyjnych.
  • Testy: Wydanie co najmniej 75 Paszportów SKIPPER na koniec semestru zimowego 2024/2025 w uczestniczących uczelniach (University of Pannonia, University of Ljubljana, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Włączenie procesu SKIPPER PASSPORT do praktyki wydziałowej, przypisanie mentorów i studentów do pilotażu oraz przeprowadzenie pilotażu (co najmniej 25 studentów na uczelnię). MENAT i Learning Innovation będą wspierać ten proces informacjami zwrotnymi dotyczącymi aplikacji z perspektywy przedsiębiorstw.

Kontakt:

Projekt (nr 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora (autorów), a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.