Pozdravljeni,

Pošiljamo vam drugo številko novic projekta SKIPPER – ‘Skills Portfolio of Personal Development’, ki ga financira Evropska unija in se je pričel izvajati 30. decembra 2022. V projektu smo dosegli prvi mejnik zato v novicah poročamo o opravljenih aktivnostih.

PRVI MEJNIK – pomlad/poletje 2023 z opravljenimi aktivnostmi:

Raziskave ozadja

Ocena vrzeli med spretnostmi, sposobnostmi in veščinami, ki jih razvijajo visokošolske ustanove, in potrebam teh kompetenc in tistimi, ki se potrebujejo na trgu dela ter opredelitev SKIPPER seznama kategorij.

Identifikacija ustreznih spretnosti, sposobnosti in veščin, ki naj bi bile vključene v potni list SKIPPER, je bila ena najpomembnejših odločitev v projektu. Zato so vsi sodelujoči partnerji izvedli obsežen pregled literature s poudarkom na:

  • kompetencah in spretnostih, ki jih priznavajo institucije kot so Evropska unija, CEDEFOP, NACE, WEF, ameriško ministrstvo za izobraževanje;
  • raziskavi, osredotočeni na kompetence in spretnosti študentov/diplomantov, ki jih pridobijo med in izven izobraževalnega procesa ter na potrebe trga dela;
  • okviru kompetenc in spretnosti iz prejšnjih Erasmus+ projektov in projektov partnerskih institucij, ter relevantnih nacionalnih projektov;
  • pregledu znanstvene literature, ki temelji na člankih, vključenih v Web of Science in se osredotočajo na povpraševanje in neskladje kompetenc in spretnosti, analizo vrzeli, analizo potreb ciljnih skupin v državah EU, obstoječe portfelje kompetenc in spretnosti, najboljše prakse podjetij in univerz na področju neformalnega izobraževanja in razvoju kompetenc, razvoj in merjenje učnih poti, modele kompetenc, itd.

Zgoraj našteto je pomagalo pri identifikaciji 10 najpomembnejših kategorij, pri čemer vsaka vključuje 3-4 podkategorije (skupaj 31 podkategorij). Popolno soglasje je bilo doseženo za naslednjih 10 kategorij: prilagodljivost, vodenje in organizacija, osebnostne veščine, odločanje, ustvarjalnost, sodelovanje, mreženje in komunikacija, razmišljanje, vrednote in digitalne spretnosti.

Fokusne skupine

Na Madžarskem, Poljskem in v Sloveniji je bilo organiziranih osem fokusnih skupin, ki so skupaj vključevale 54 udeležencev. Udeleženci so našteli učne poti za naslednje kategorije: sodelovanje, odločanja, digitalne veščine, prilagodljivost, mreženje in komunikacija, osebnostne veščine, razmišljanje, vrednote in ustvarjalnost.

Fokusne skupine s 6-8 udeležencev so trajale 90-120 minut in so bile izvedene v nacionalnem jeziku ali v angleščini. V prvem delu fokusne skupine so s pomočjo moderatorja raziskovali različne učne poti. Drugi del fokusne skupine je raziskoval poglede udeležencev na aplikacijo. Tu so moderatorji posegli po naslednjih temah: funkcionalnosti aplikacije; uporabniški vmesnik, ki bi udeležence motiviral k stalni uporabi aplikacije; motive za morebitno uporabo aplikacije.

Stakeholder pool

Oblikovanje skupine deležnikov oziroma posvetovalnega telesa v vsaki državi. Oblikovali smo skupino deležnikov, ki opravlja nalogo posvetovalnega telesa in je sestavljena iz predstavnikov različnih inštitucij: izobraževalnih inštitucij, mednarodnih podjetij, velikih nacionalnih podjetij in malih in srednjih podjetij. Tako smo oblikovali mednarodno posvetovalno telo strokovnjakov, ki nam bodo posredovali povratne informacije o gradivih, ki so se in se bodo razvila v okviru projekta SKIPPER, in nam pomagali razviti prototip dodatka k diplomi, ki bo uporaben zaposlovalce.

Matrika spretnosti in kolo delovnih kompetenc

Ustvarili smo matriko spretnosti, ki temelji na dveh pristopih. Eden je pregled sveže literature o povpraševanju po spretnostih na trgu dela in znanstvenih publikacij o nedavnih študijah, ki preučujejo učinke pandemije. Drugo stališče so dejanski procesi podjetij, ki potrebujejo trdne dokaze, da so bodoči zaposleni opremljeni z znanji, potrebnimi za delo.

Zato smo matriko zasnovali tako, da je lahko razumljiva in pripravljena za uporabo študentom ter kadrovskim strokovnjakom in vodilnim v podjetjih. Tretji vidik je stopnja izobrazbe. Partnerji so se odločili, da bodo EQF uporabili kot referenco za kompleksnost spretnosti in ravni merjenja. Preučili smo zahteve glede kompetenc za visokošolski rezultat in ugotovili, da so 5., 6. in 7. raven EQF najprimernejše v sodelujočih državah.

V portfelju SKIPPER bo ta matrika hrbtenica merilnega sistema glede na učne poti in osebni razvoj. Razvili smo tudi prvi osnutek merilnega orodja, ki ga je enostavno uporabljati preko zaslona pametnega telefona.

SKIPPER spletna stran – pomlad 2023

Rezultate in najnovejše informacije lahko spremljate na spletni strani SKIPPER: https://skipperproject.eu/en/

NASLEDNJI KORAKI – Prihodnje izdaje – jesen 2023 / pomlad 2024

  • Razvoj matrike spretnosti: Matrika spretnosti je uporabno in prilagodljivo orodje, ki vključuje glavne zahteve trga dela z vidika razvoja kompetenc na visokošolskih ustanovah.
  • Razvoj zemljevida učenja: Zemljevid učenja (angl. Learning map) je pametno spletno orodje, ki pomaga vizualizirati različne učne poti s povezovanjem rubrik matrike spretnosti s formativnimi in neformativnimi učnimi cilji.
  • Razvoj prve različice SKIPPER portfelja: Portfelj sestavljajo matrika spretnosti, zemljevid učenja in vodnik o njihovi uporabi in izvajanju. Ponuja tudi obrazec za prilogo k diplomi (potni list) in pripomoček za ocenjevanje veščin in kompetenc.
  • Razvoj portfelja in potnega lista v digitalni obliki: Končna digitalna oblika je še v procesu oblikovanja, saj iščemo najbolj izvedljivo, razumljivo in zaželeno različico, ki bo razumljiva, prilagojena in zaželena s strani študentov, profesorjev in delodajalcev.

Kontakti:

Projekt (št. 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240) financira Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja/-jev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.