EERSTE MIJLPAAL – Lente/zomer 2023

Achtergrondonderzoek

Identificatie van de relevante vaardigheden en competenties die moeten worden opgenomen in het SKIPPER-paspoort was een van de belangrijkste beslissingen in het project.  Dit gebeurde door  het beoordelen van de kloof tussen de competenties/vaardigheden ontwikkeld door instellingen voor hoger onderwijs en de vaardighedenverwachtingen van de arbeidsmarkt en identificatie van een SKIPPER-lijst met categorieën. Alle deelnemende partners hebben een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd met de nadruk op:

  • Competenties en vaardigheden erkend door instellingen zoals de Europese Unie, CEDEFOP, de Nationale Vereniging van Collega’s en Werknemers, het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs, het World Economic Forum.
  • Deskresearch gericht op competenties en vaardigheden van studenten/afgestudeerden die tijdens en buiten het onderwijsproces worden verworven en wat er nodig is op de arbeidsmarkt.
  • Competenties- en vaardighedenkader van projecten uit eerdere Erasmus+-projecten, projecten waaraan partnerinstellingen hebben deelgenomen en mogelijke relevante nationale projecten.
  • Wetenschappelijke literatuurstudie op basis van artikelen opgenomen in Web of Science en gericht op de vraag naar en de mismatch van competenties, gap-analyse, analyse van de behoeften van doelgroepen in de EU-landen, bestaande vaardighedenportfolio’s, best practices van bedrijven en universiteiten op het gebied van niet-formele onderwijs- en competentieontwikkeling, leertrajectontwikkeling en -meting, competentiemodellen en dergelijke.

Alle invalshoeken werden besproken en gecategoriseerd en vervolgens aangepast om tot 10 categorieën te komen waarbij elke categorie 3-4 subcategorieën zou omvatten (31 subcategorieën in totaal). Er werd volledige overeenstemming bereikt over de volgende tien categorieën: flexibiliteit, leiderschaps- en organisatie, persoonlijk, besluitvorming, creativiteit, samenwerking, netwerken en communicatie, denken, waarden, digitale vaardigheden.

FOCUSGROEPEN

Er werden acht focusgroepen georganiseerd in Hongarije, Polen en Slovenië met in totaal 54 deelnemers, die voornamelijk leertrajecten opsomden voor de volgende categorieën: Samenwerking, Beslissingen, Digitale vaardigheden, Flexibel, Netwerk + Communicatie, Persoonlijk, Denken, Waarden, Creativiteit.

Focusgroepen duurden 90-120 minuten en werden gehouden in de nationale taal of in het Engels, met 6-8 deelnemers per groep. Een van de twee hoofdonderdelen van de focusgroep verkende de verschillende leertrajecten met de hulp van een facilitator.

In het tweede deel van de focusgroep werd de mening van de deelnemers over een toepassing onderzocht. Hier hebben de facilitators gebruik gemaakt van de volgende onderwerpen: de functionaliteiten van de app; de gebruikersinterface die deelnemers motiveert om de app continu te gebruiken; de motieven voor mogelijk gebruik van de app.

STAKEHOLDERSPOOL

Het creëren van een stakeholderpool met ten minste één lid in elk land en elke rol. (4 rollen: universiteitsdocent, HR-leider of beslisser van het bedrijf, HR-leider of beslisser van het bedrijf, beslisser in het MKB): Om het project zo nuttig mogelijk te maken voor studenten, universiteiten en vooral toekomstige werkgevers, hebben we een internationaal adviesorgaan van deskundigen dat bestaat uit leden uit vier landen. De leden van het overlegorgaan zullen ons feedback geven op de door SKIPPER ontwikkelde materialen en ons helpen bij het ontwikkelen van het  prototype van het diplomasupplement.

VAARDIGHEIDSMATRIX en WERKCOMPETENTIEWIEL

Het creëren van de vaardighedenmatrix is ​​gebaseerd op drie benaderingen. Eén daarvan is het overzicht van nieuwe literatuur over de vraag naar vaardigheden vanuit de arbeidswereld en wetenschappelijke publicaties over recente onderzoeken die de effecten van de pandemie in kaart brengen. Het andere gezichtspunt betreft de feitelijke processen van bedrijven die solide bewijs nodig hebben dat de werknemers die zij inhuren over de vaardigheden beschikken die nodig zijn voor de functie.

Daarom hebben we de matrix zo ontworpen dat deze eenvoudig te begrijpen is en klaar voor gebruik door studenten, HR-experts en bedrijfsleiders.

Het derde aspect is het opleidingsniveau. De partners besloten het EQF te gebruiken als referentie voor de complexiteit van vaardigheden en meetniveaus. We onderzochten de competentievereisten voor de output van het hoger onderwijs en kwamen tot de conclusie dat het 5e, 6e en 7e niveau van het EQF het meest geschikt zijn in de deelnemende landen.

In het SKIPPER Portfolio zal deze Matrix de ruggengraat vormen van het meetsysteem ten aanzien van de Leerlijnen en persoonlijke ontwikkeling. We hebben ook het eerste ontwerp van de meettool ontwikkeld, een op stap-tegels gebaseerde tool die eenvoudig te beheren is via het scherm van een smartphone en een voorbereiding vormt op maatwerk voor organisaties.

SKIPPER website – 2023 lente

Je kunt de resultaten en actuele informatie bekijken op de SKIPPER website: https://skipperproject.eu/en/

NEXT STEPS – 2023 herfst/2024 lente

  • Ontwikkeling van vaardighedenmatrix: de vaardighedenmatrix is ​​een nuttig en flexibel instrument dat de belangrijkste eisen van de arbeidswereld omvat op het gebied van competentieontwikkeling in hoger onderwijs.
  • Ontwikkeling van een leerkaart: De Leerkaart is een slimme online tool die helpt om de verschillende leertrajecten te visualiseren door de rubrieken van de Skills Matrix te verbinden met formatieve en niet-formatieve leerdoelen.
  • Ontwikkeling van de eerste versie van het SKIPPER-portfolio: het portfolio bestaat uit de vaardighedenmatrix, de leerkaart en een gids over hoe u deze kunt gebruiken en implementeren. Het biedt ook een diplomasupplementformulier (het paspoort) en een beoordelingshulpmiddel voor vaardigheden en competenties.
  • Ontwikkeling van Portfolio en Paspoort in digitaal formaat: Het definitieve digitale formaat moet nog worden ontworpen omdat we zoeken naar de meest haalbare, begrijpelijke en wenselijke versie, maar het digitale formaat moet gemakkelijk te begrijpen zijn en op maat gemaakt en wenselijk zijn voor studenten, docenten en werkgevers.

Contactgegevens:

Dit project (nr. 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240) werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteur(s) weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.