University of Pannonia – Faculty of Business and Economics

Univerza Panonija je pomembna visokošolska ustanova v čezdonavski regiji na Madžarskem. Programi, ki jih ponuja univerza z bogato strokovno tradicijo in preteklostjo, pokrivajo skoraj vsa področja znanosti. Ta multidisciplinarna univerza zagotavlja edinstvene možnosti za pridobivanje sodobnega znanja s področja humanistike, ekonomije, inženirstva, pedagogike, družboslovja in naravoslovja ter obštudijskih strokovnih in znanstvenih dejavnosti. Mentorji in raziskovalci so uspešni pri različnih prijavah projektov tako na Madžarskem kot v Evropski uniji.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Panoniji s kakovostnim izobraževanjem, raziskovanjem in razvojem prispeva k delovanju in izboljšanju javne in civilne družbe. Kot poslovna šola, osredotočena na študente, zagotavlja skrbno okolje ter goji odprt pristop in etično vedenje. S ponudbo izobraževanja, ki temelji na raziskavah in praksi, pripravlja diplomante, ki podpirajo in ustvarjajo pozitivne spremembe v svojih skupnostih.

Poslovno-ekonomska fakulteta je bila prva fakulteta, ki je leta 2008 prejela madžarsko nagrado za kakovost visokošolskega izobraževanja za fakultete.

V letu 2014 je fakulteta dosegla pomemben mejnik; postala je članica mednarodnega združenja AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Fakulteta ima priznano in močno doktorsko šolo, v kateri odlični profesorji vodijo raziskovalne skupine s področja ekonomije, poslovanja in managementa.

Ker se zaveda pomena privabljanja vedno več znanih, cenjenih predavateljev na Univerzo v Panoniji, si fakulteta prizadeva zgraditi močne in dolgotrajne odnose med mentorji z njihovim vključevanjem v raznolike projekte raziskovalnega sodelovanja ter poučevanju v programih. Poleg tega je univerza ob zavedanju, da je mora izobraževanje bolj temeljiti na resničnem življenju, že sprejela ukrepe za krepitev odnosov s podjetji v svoji regiji.

Learning Innovation Ltd.

Learning Innovation Ltd., ustanovljeno leta 2001, se ukvarja z vseživljenjskim učenjem, razvojem inovativnosti in zaposljivosti ter vsebinskim in organizacijskim razvojem. Zagotavlja registrirano in akreditirano izobraževanje odraslih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki dosega več kot 23.400 zadovoljnih udeležencev z več kot 1.500 usposabljanji po vsej Madžarski. Podjetje je specializirano za usposabljanja za zdravstveno nego in duševno zdravje, CPD za pedagoge, fleksibilne zaposlitve, delo na daljavo in usposabljanja za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Podjetje je razvilo usposabljanja za projekt zdravstvenega varstva za preprečevanje izgorelosti in izboljšanje sodelovanja in komunikacijskih veščin v več kot 40 bolnišnicah, organiziralo je tečaje za 2.000 izvajalcev javnega varstva, da bi izboljšali njihovo uspešnost v javnozdravstvenih pregledih in preventivnih programih, pridružilo pa se je tudi kriznemu upravljanju projekta kot vodilni trenerski partner. Podjetje ima tudi strokovno znanje na področju upravljanja projektov Erasmus+ in nepovratnih sredstev EU ter načrtovanja in pisanja predlogov.

MENAT BV

MENAT BV je podjetje, specializirano za razvoj informacijskih sistemov, ki temeljijo na modelih. Trenutno v sodelovanju z vlado in Microsoftom/LinkedInom dela na sistemu kariernih informacij, ki temelji na modelu.

Strokovno področje podjetja MENAT BV:

  • Ustvarjanje osebnih in organizacijskih profilov iz omejenih in odprtih virov ali vnaprej strukturiranih ocen, da bi stranki zagotovili več informacij o osebnih, organizacijskih ciljih.
  • Algoritmi za identifikacijo kompetenc in spretnosti in zagotavljanje API
  • Soustvarjanje kot standard za sodelovanje, ki je del verige dodane vrednosti intervencij. V zadnjem času je to področje izkušenj in znanja bolj znano kot modelno zasnovan informacijski sistem.

MENAT je sodeloval pri različnih projektih zaposljivosti in je bil udeleženec evropskega projekta Change2IT, ki srednje in visoko izobražene ljudi preusmerja na delovna mesta v IT sektorju. Ta projekt je EU nominirala za najboljši projekt 2003.

MENAT je namenski ponudnik kadrovskih rešitev za posameznike in podjetja, ki potrebujejo boljši vpogled v svoj trenutni in prihodnji položaj. Odlični smo v razumevanju obravnavanega vprašanja in ga povezujemo s pravimi orodji, veščinami in strokovnim znanjem, ki zagotavljajo dobro rešitev! »Združevanje znanja in strokovnosti! To je tisto, kar Menat navdušuje!«

Menat je bil ustanovljen leta 2005, ko smo prepoznali jasno tržno povpraševanje po rešitvah, ki bi podjetja razlikovale v njihovi kadrovski strategiji. Ocenjevalni trg je bil v fazi razvoja, vendar nobena rešitev posameznikov ali organizacij ni zares postavila pod njihov nadzor!

Zavedamo se, da obstaja toliko prostora za izboljšave in vedno večja potreba po modelu in pristopu, ki ima drugačen zorni kot pri iskanju strateških rešitev za posameznike in organizacije, da je mogoče narediti veliko razliko v trenutnih kadrovskih metodologijah, kot jih poznamo. Strast do sprememb, predvsem pa želja po izboljšanju življenj posameznikov in ustvarjanju poslovnih priložnosti za organizacije je tisto, kar nas žene! Zavedamo se vrednosti “ekonomije delitve” in to uporabljamo pri svojem poslovnem pristopu. Obkroženi smo s strokovnjaki s pravim znanjem, veščinami in sposobnostmi, ki jih je mogoče uporabiti pri projektih, na katerih delamo.

University of Ljubljana, School of Economics and Business

Univerza v Ljubljani (UL) je najstarejša, največja in mednarodno najbolje uvrščena univerza v Sloveniji, saj je po lestvici Academic Ranking of World Universities Shanghai ranking (ARWU) med 500 najboljšimi univerzami. Univerza je bila ustanovljena leta 1919 in obsega 23 fakultet, 3 umetniške akademije in 3 pridružene članice.

ŠTUDIJ – Po številu študentov se UL z več kot 40.000 študenti uvršča med največje visokošolske ustanove v Evropi. Po številu zaposlenih se UL uvršča med srednje velike visokošolske ustanove in zaposluje približno 6.000 sodelavcev, z več kot 3.500 akademskim osebjem. Študijski programi na UL pokrivajo vsa področja ISCED na študijskih programih prve in druge stopnje in vodijo v nekatere novosti v tehnologiji in raziskovanju.

KADROVSKA ODLIČNOST – Od leta 2008 je UL zavezana k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, kar je leta 2013 pripeljalo do podelitve nagrade »HR Excellence in Research«.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST – UL je zelo aktivna v domačih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih in izobraževalnih programih ter ustvari skoraj polovico raziskovalnih rezultatov Slovenije. V letu 2020 so raziskovalci UL delovali v 274 raziskovalnih skupinah na 167 nacionalnih raziskovalnih programih, 416 nacionalnih raziskovalnih projektih z več kot 4.300 prijavljenimi raziskovalci.

MEDNARODNO RAZISKOVANJE – UL je zelo aktivna tudi v mednarodnih raziskovalnih in izobraževalnih programih. V programskem obdobju 2007-2013 je UL skupaj sodelovala v 745 evropskih projektih, od tega v 163 projektih FP7, kar je UL med raziskovalnimi organizacijami uvrstilo na prvo mesto v državah EU-13 (vir poročilo MIRRIS). V letu 2020 je bila UL vključena v 621 evropskih projektov. Do sedaj je bila UL vključena v 201 projekt HORIZON2020 (vključno s 4 donacijami ERC, 2 ERA-CHAIR, 1 projektom Twinning in 33 akcijami Marie Skłodowska-Curie), 208 projektih ERASMUS+ KA2, K3, Jean Monnet in Sport ter 112 projektih programa evropskega teritorialnega sodelovanja.

TTO – Za zaščito univerzitetne intelektualne lastnine, razvite z javno financiranimi raziskovalnimi projekti, in za izboljšanje prenosa tehnologije z univerze v industrijo je bil leta 2007 ustanovljen osrednji univerzitetni urad za prenos tehnologije. Univerza razvija in pospešuje raziskave tudi prek univerzitetnega odbora za raziskave in razvoj ter odbora za inovativnost, ki ga sestavljajo predstavniki najpropulzivnejših fakultet. Univerzitetni inkubator in Inštitut za inovativnost in razvoj ter Slovensko inovacijsko stičišče so še tri enote, v katerih Univerza v Ljubljani poleg laboratorijev in drugih raziskovalnih enot v okviru fakultet na različne načine podpira inovativnost in razvoj. Članstvo v EUTOPIA, The Guild, CELSA, LERU-CE7, UNICA, Utrecht Network, European University Association (EUA), CEEPUS, Central European Exchange Program, CEI University network, SAR Scholars at Risk in Rektorska konferenca Alpe Jadran.

Ekonomska fakulteta (SEB LU) je največja članica UL in je bila ustanovljena leta 1946. Fakulteta svojim 5.000 študentom ponuja mednarodno študijsko okolje z medkulturnimi učnimi izkušnjami in partnerstvi z institucijami iz vsega sveta in je edina šola v širši regiji z mednarodnimi akreditacijami EQUIS, AACSB in AMBA. Je vodilna slovenska poslovno-ekonomska raziskovalna ustanova in sodeluje pri številnih projektih, kot so Erasmus+, Horizon, Interreg, Srednjeevropski program in drugi. Raziskovalci prejmejo močno podporo v obliki raziskovalne infrastrukture, virov in dostopa do mednarodnih podjetij in omrežij. Letno se mobilnosti udeleži več kot 400 prihajajočih in 350 odhajajočih študentov, ki študirajo v okviru 200 svetovnih partnerstev in približno 120 prihajajočih in odhajajočih mobilnosti fakultet. V programih poletne šole sodeluje več kot 500 mednarodnih dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študentov.

Wroclaw University of Economics and Business

Univerza za ekonomijo in poslovanje v Wroclawu je uvrščena med najboljše ekonomske šole visokega šolstva na Poljskem ter pomembno središče znanosti in raziskav. Njeno delovanje je usmerjeno v ohranjanje in krepitev položaja univerze na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, krepitev konkurenčne prednosti ter oblikovanje njene podobe sodobne institucije, odprte in prijazne do zaposlenih, študentov in okolja.

Ekonomska univerza v Wroclawu ponuja 15 študijskih usmeritev na dodiplomski ravni in 18 študijskih usmeritev na magistrski ravni. Izobraževalni sistem na fakulteti sledi zahtevam Bolonjske deklaracije. Uporabljamo Evropski kreditni sistem (ECTS) in izdajamo priloge k diplomi. Izmenjave akademskega osebja in študentov potekajo v okviru programov Erasmus in drugih.

WUEB aktivno sodeluje s številnimi subjekti – ima 200 Erasmus bilateralnih pogodb in okoli 60 splošnih pogodb o sodelovanju s tujimi partnerji.

Usposobljeno osebje Univerze za ekonomijo in poslovanje Wroclaw je bilo vedno naše največje bogastvo. Zaposleni v WUEB prejmejo številne nagrade za didaktične in znanstvene dosežke ter so opravljajo odgovorne naloge v številnih znanstvenih združenjih in društvih, tako na Poljskem kot v tujini. Našim najvidnejšim sodelavcem so domače in tuje visokošolske ustanove podelile častne nazive.