Pregled pobude

Projekt SKIPPPER – ‘Skills Portfolio of Personal Development’, ki ga financira Evropska unija, se je pričel izvajati 30. decembra 2022.

Evropska unija zagotavlja nepovratna sredstva v višini 400.000 EUR za izvedbo projekta za obdobje med 30. decembrom 2022 in 29. marcem 2025.

Partnerji projekta v sestavi Univerza Pannonia (koordinator projekta, Madžarska), Ekonomska univerza Wrocław (Poljska), Menat BV. (Nizozemska), Learning Innovation (Madžarska) in Univerza v Ljubljani (Slovenija) so uspešno začeli s projektnim delom na Kick-off srečanju.

REZULTATI IN CILJ RAZISKAVE

Naš projekt je namenjen ustvarjanju portfelja veščin osebnega razvoja za študente oziroma uvedbi priloge k diplomi, ki vsebuje njihove dosežke v študijskih letih na način, da se priznavajo tako študijske kot tudi obštudijske dejavnosti. Da bi portfelj oziroma priloga k diplomi postal uporaben in del vsakodnevne prakse visokošolskih inštitucij, bomo ocenili neskladja v znanjih in spretnostih ter spodbujali razvoj spretnosti, da bi zagotovili, da bodo študenti in visokošolski zavodi razumeli nujnost izboljšanja spretnosti. To načrtujemo v okviru konzorcija članov z veliko izkušnjami na področjih merjenja kompetenc, razvoja veščin in visokega šolstva.

Ta raziskava zajema naslednje 4 posebne cilje:

1, Oceniti vrzeli med spretnostmi, sposobnostmi in veščinami, ki jih razvijajo visokošolske institucije, in tistimi, ki jih razvijajo posamezniki s študijskimi in obštudijskimi dejavnostmi ter pričakovanji glede spretnosti, sposobnostmi in veščinami na trgu dela.

2, Ustvariti matriko ključnih spretnosti, ki se zahtevajo od študentov in diplomantov, opredeljeno s teoretičnimi raziskavami in povratnimi informacijami zainteresiranih deležnikov.

3, Razviti portfelj spretnosti, igrificirano digitalno orodje, ki vključuje študijske in obštudijske učne poti, ki prispevajo k razvoju spretnosti študentov.

4, Oblikovati „potni list” spretnosti, sposobnosti in veščin na podlagi portfelja spretnosti, sposobnosti in veščin, ki služi kot dodatek k diplomi diplomantom in zagotavlja objektiven prikaz njihovih spretnosti.

DOSEDANJE IZVEDENE DEJAVNOSTI

Kot prvi korak k doseganju opredeljenih ciljev in uskladitvi partnerstva smo 26. in 27. januarja 2023 izvedli prvi transnacionalni projektni sestanek. Kick-off sestanek je v Veszprému organizirala Poslovna in ekonomska fakulteta Univerze Pannonia s petimi partnerji iz štirih različnih držav, ki so poleg finančnih vprašanj razpravljali o celotnem procesu in glavnih mejnikih projekta. Poseben poudarek razprave je bil na pripravi prvih rezultatov projekta, na primer izvajanje teoretičnih raziskav (obstoječi sistemi merjenja kompetenc, orodja ter merjenje spretnosti in vrzeli na ravni EU) v državah EU; identifikacija učnih poti; fokusne skupne s študenti; matrika spretnosti; skupina deležnikov; itd.

NASLEDNJI KORAKI

V prvi fazi bomo izvedli celovito raziskavo po naslednjem postopku:

  • ocenjevanje vrzeli med spretnostmi, sposobnostmi in veščinami, ki jih razvijajo visokošolske institucije, in pričakovanji glede spretnosti na trgu dela,
  • vzpostavitev matrike spretnosti, sposobnosti in veščin, ki vsebuje ključne spretnosti, sposobnosti in veščine, ki se zahtevajo od diplomantov, podkrepljene s teoretičnimi raziskavami in povratnimi informacijami deležnikov (potencialnih bodočih delodajalcev, kot so podjetja, MSP, neprofitne organizacije),
  • opredelitev odnosa študentov do portfelja in digitalne oblike „potnega lista”,
  • ustvarjanje skupine deležnikov z vsaj enim članom v vsaki državi in ​​v vsaki vlogi (predstavniki podjetij, ki so zadolženi za kadrovske zadeve s strani (i) visokošolske inštitucije, (ii) mednarodnega podjetja, (iii) velikega podjetja ter (iv) malega ali srednjega podjetja),
  • ustvarjanje nabora delovnih kompetenc,
  • razvoj nabora učnih poti, ki bo vključeval vsaj 25 možnih vozlišč o naboru učnih poti.

Kontakti:

Projekt (št. 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240) financira Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja/-jev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.