OVERZICHT VAN HET INITIATIEF

Het SKIPPPER – ‘Skills Portfolio of Personal Development’-project, gefinancieerd door de Europese Unie, is gelanceerd vanaf 30 december 2022.

De Europese Unie verstrekt een subsidie ​​van 400.000 euro voor de uitvoering van het project voor de periode: 30 december 2022 – 29 maart 2025.

Het partnerschap bestaande uit de Universiteit van Pannonia (coördinator, Hongarije), Wrocław Universiteit van Economie (Polen), Menat BV. (Nederland), Learning Innovation (Hongarije), Universiteit van Ljubljana (Slovenië) zijn met succes begonnen met het projectwerk tijdens de Kick-off meeting.

RESULTATEN EN UITVOERBAARHEDEN

Wat we van plan zijn te doen

Ons project is gericht op het creëren van een Skills Portfolio of Personal Development (SKIPPER) voor studenten die hun prestaties tijdens de universiteitsjaren bevat op een manier dat zowel curriculaire als buitenschoolse activiteiten worden erkend. Om het portfolio bruikbaar te maken en deel uit te laten maken van de dagelijkse praktijk van instellingen voor hoger onderwijs, zullen we de mismatches van vaardigheden beoordelen en de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen om ervoor te zorgen dat studenten en universiteiten de noodzaak van het verbeteren van vaardigheden begrijpen. We zijn van plan dit te doen binnen een consortium van leden met veel ervaring op het gebied van competentiemeting, vaardigheidsontwikkeling en hoger onderwijs.

DIT DOEL OMVAT DE VOLGENDE 4 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN:

1, Beoordeling van de kloof tussen de competenties/vaardigheden ontwikkeld door instellingen voor hoger onderwijs en de vaardigheid verwachtingen van de arbeidsmarkt.

2, Opstellen van een vaardigheden matrix met de belangrijkste vaardigheden die afgestudeerden nodig hebben, geïdentificeerd door deskresearch en feedback van belanghebbenden.

3, Het ontwikkelen van een vaardigheden portfolio, een gegamificeerde digitale tool waarin curriculaire en buitenschoolse leertrajecten zijn opgenomen die bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden van studenten.

4, Opstellen van een vaardigheden paspoort op basis van het vaardigheden portfolio, dat dient als diplomasupplement voor afgestudeerden en een objectief beeld geeft van hun vaardigheden.

ACTIVITEITEN DIE TOT OP HEDEN ZIJN UITGEVOERD

Vooruitgang gemaakt

Als eerste stap om de gedefinieerde doelen te bereiken en het partnerschap te harmoniseren, hielden we de eerste transnationale projectbijeenkomst op 26-27 januari 2023. De Kick-off meeting werd georganiseerd in Veszprém door de Faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Universiteit van Pannonia met 5 partners uit 4 verschillende landen die naast financiële, disseminatie-, QA- en managementkwesties het algemene proces en de belangrijkste mijlpalen van het project bespraken, maar met bijzondere nadruk op de voorbereiding van de eerste projectresultaten, b.v. uitvoeren van bureauonderzoek (bestaande competentiemeetsystemen, instrumenten en meting van vaardigheden en hiaten op EU-niveau) in EU-landen; identificatie van leerpaden; focusgroepinterviews met studenten; vaardighedenmatrix; pool van belanghebbenden; enz.

VOLGENDE STAPPEN

Toekomstige uitdagingen

In de eerste fase voeren we een uitgebreid onderzoek uit volgens het volgende proces:

  • Beoordeling van de kloof tussen de competenties/vaardigheden ontwikkeld door instellingen voor hoger onderwijs en de vaardigheidsverwachtingen van de arbeidsmarkt,
  • Opstellen van een vaardigheden matrix met de belangrijkste vaardigheden die afgestudeerden nodig hebben, geïdentificeerd door deskresearch en feedback van belanghebbenden (potentiële toekomstige werkgevers, zoals bedrijven, kmo’s, organisaties zonder winstoogmerk),
  • Bepalen van de houding van studenten ten opzichte van het portfolio en het digitale formulier,
  • Het creëren van een stakeholder pool met ten minste één lid in elk land en elke rol. (4 rollen: universitair docent, HR-leider of beslisser van het bedrijf, HR-leider of beslisser van het bedrijf, beslisser in het MKB),
  • Een werkend competentiewiel creëren,
  • Ontwikkelen van een Leerpaden pool met minimaal 25 kruispunten.

Contactgegevens:

Dit project (nr. 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240) werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteur(s) weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.