Informacje ogólne

Projekt SKIPPPER – “Skills Portfolio of Personal Development” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+. Na realizację projektu w okresie od 30 grudnia 2022 do 29 marca 2025przyznano dotację w wysokości 400 tysięcy Euro.

Partnerstwo w składzie: University of Pannonia (lider, Węgry), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), Menat BV. (Holandia), Learning Innovation (Węgry), University of Ljubljana (Słowenia) pomyślnie rozpoczęło pracę nad projektem podczas spotkania inauguracyjnego.

PLANOWANE REZULTATY

Co planujemy

Projekt ma na celu stworzenie dla studentów Portfolio Umiejętności Rozwoju Osobistego (Skills Portfolio of Personal Development – SKIPPER), które będzie zawierało ich osiągnięcia w latach uniwersyteckich w sposób uwzględniający zarówno zajęcia w ramach programu studiów, jak i zajęcia dodatkowe. Aby Portfolio było użyteczne i stanowiło część codziennej praktyki instytucji szkolnictwa wyższego, będziemy oceniać niedopasowanie w zakresie potrzeb rynku oraz nabywanych przez studentów umiejętności, tak aby zarówno studenci jak i uczelnie widzieli potrzebę doskonalenia i nabywania odpowiednich kompetencji. Planujemy tego dokonać w ramach współpracy ze specjalistami, którzy posiadają duże doświadczenie w zakresie pomiaru kompetencji, rozwoju umiejętności oraz szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu będziemy realizować 4 cele szczegółowe:

1, Określenie luki pomiędzy kompetencjami/umiejętnościami kształtowanymi przez instytucje szkolnictwa wyższego a oczekiwaniami rynku pracy w zakresie umiejętności absolwentów.

2, Opracowanie Matrycy Umiejętności zawierającej informacje na temat kluczowych umiejętności w różnych dziedzinach oraz sposobów ich pozaformalnej oceny.

3, Opracowanie Portfolio Umiejętności, cyfrowego narzędzia z elementami gamifikacji łączącego w sobie programowe i ponadprogramowe ścieżki kształcenia, które przyczyniają się do rozwoju umiejętności studentów.

4, Opracowanie Paszportu Umiejętności opartego na Portfolio Umiejętności, który będzie wręczany absolwentom jako dodatek do dyplomu przedstawiający pełen zakresie ich umiejętności.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

W pierwszym kroku do osiągnięcia wyznaczonych celów i harmonizacji partnerstwa, zorganizowaliśmy w dniach 26-27 stycznia 2023 r. pierwsze ponadnarodowe spotkanie projektowe. Spotkanie zostało zorganizowane w Veszprém przez Wydział Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu Panońskiego z 5 Partnerami z 4 różnych krajów. W trakcie spotkania omówiono cały proces i kamienie milowe projektu. Szczególny nacisk położono na przygotowanie pierwszych rezultatów projektu, m.in. prowadzenie badań typu desk research (istniejące systemy pomiaru kompetencji, narzędzia oraz pomiar umiejętności i braków na poziomie UE) oraz wywiady fokusowe ze studentami. Omówiono również kwestie zarządcze, w tym zasady finansowania, upowszechniania i zapewniania jakości.

KOLEJNE KROKI

Future issues

  • Ocena luki między kompetencjami/umiejętnościami rozwijanymi przez uczelnie, a oczekiwaniami rynku pracy.
  • Stworzenie Matrycy Umiejętności zawierającej kluczowe umiejętności wymagane od absolwentów, zidentyfikowane na podstawie analizy źródeł wtórnych i informacji zwrotnych od interesariuszy (potencjalni przyszli pracodawcy, np. firmy duże, sektor MŚP, organizacje non-profit).
  • Zebranie opinii studentów na temat Portfolio i jego elektronicznej formy.
  • Utworzenie grupy interesariuszy w każdej instytucji partnerskiej (4 role: nauczyciel akademicki, reprezentant dużej firmy, reprezentant sektora MSP, przedstawiciel ngo).
  • Stworzenie Working Competence Wheel.
  • Opracowanie Ścieżek Edukacyjnych.

Kontakt:

Projekt (nr 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora (autorów), a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.